ระบบลงทะเบียน การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ของ บก.ทท.
รอบที่ 2564/1
สภท.บก.สปท. ปรับลดจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบในแต่ละรอบ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
** ปิดการลงทะเบียนแล้ว **

ชื่อ นามสกุล หน่วย เวลาที่สอบ คะแนน
สถาบันภาษากองทัพไทย
RTARF Language Institute
โทร. 0 2241 2716
Administrator
RSES