ระบบลงทะเบียน การทดลองระบบ E-testing และแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ บก.ทท. (RTES)
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการทดสอบภาษาอังกฤษไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง
** ปิดการลงทะเบียนแล้ว **

ชื่อ นามสกุล หน่วย เวลาที่สอบ คะแนน

ชื่อ นามสกุล ประเภทการสอบ เวลา คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม
สถาบันภาษากองทัพไทย
RTARF Language Institute
โทร. 0 2241 2716
Administrator
RSES Version 2.0